Nowości piśmiennictwa

Biuletyn   lub starszy:
Wszystkie dziedziny tematyczne

Dziedziny tematyczne

01 Geodezja. Zagadnienia ogólne
02 Szkolnictwo geodezyjne i kartograficzne. Kadry
03 Działalność instytucji, przedsiębiorstw, firm itp.
04 Teoria błędów i rachunek wyrównania w geodezji i fotogrametrii. Obliczenia geodezyjne.
05 Informatyka w geodezji i kartografii. Bank danych. Numeryczny model terenu. System Informacji o Terenie (SIT).
06 Figura Ziemi. Geodezja matematyczna i fizyczna. Astronomia geodezyjna. Metrologia geodezyjna. Grawimetria. Geodezja planetarna (kosmiczna). Geodezja dynamiczna. Nawigacja. Globalny System Pozycyjny (GPS).
07 Magnetyzm ziemski.
08 Pomiary kraju. Sieci geodezyjne. Mapa zasadnicza.
09 Pomiary małych części powierzchni ziemskiej. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Tachymetria.
10 Pomiary szczegółowe i inżynieryjne. Pomiary hydrograficzne i brzegowe. Inne zakresy stosowania geodezji.
11 Pomiary urządzenioworolne. Podział i rozgraniczenia nieruchomości, ewidencja gruntów (pomiary katastralne) i budynków, klasyfikacja gruntów, księgi wieczyste. Gospodarka gruntami.
12 Miernictwo górnicze. Mapy górnicze.
13 Instrumenty i sprzęt geodezyjny.
14 Fotogrametria (satelitarna, lotnicza i naziemna). Zastosowania fotogrametrii. Sprzęt fotogrametryczny.
15 Teledetekcja. Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych. Techniki i instrumenty. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych. Zastosowania.
16 Kartografia teoretyczna, ogólnogeograficzna, tematyczna, matematyczna. Reprodukcja kartograficzna. Aktualizacja. Znaki umowne map.
17 Ogólne podstawy wiedzy i kultury. Nauka. Religia. Filozofia. Psychologia. Logika.
18 Informacja Naukowa. Bibliotekoznawstwo. Normalizacja. Dziennikarstwo. Prasa. Poligrafia.
19 Konferencje. Kongresy. Wystawy. Stowarzyszenia. Organizacje krajowe i międzynarodowe. Jubileusze. Akademie.
20 Nauki społeczne. Prawo. Administracja. Nauka i sztuka wojenna. Oświata. Szkolnictwo. Ekonomia. Ekonomika. Finanse.
21 Badania i ochrona środowiska. System Informacji o Środowisku. Geograficzny System Informacji (GIS). Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i biosfery.
22 Matematyka. Nauki przyrodnicze.
23 Geologia i nauki pokrewne. Geofizyka. Ruchy skorupy ziemskiej.
24 Komunikacja, łączność, transport. Handel.
25 Nauki stosowane. Technika. Inżynieria. Wynalazczość. Racjonalizacja. Postęp techniczny. Medycyna.
26 Rolnictwo. Leśnictwo.
27 Organizacja i zarządzanie, bhp.
28 Mechanizacja. Automatyka. Mechanika. Optyka. Przemysł. Rzemiosło.
29 Automatyczne przetwarzanie danych. Informatyka. Internet.
30 Przemysł budowlany. Materiały, elementy i roboty budowlane. Budownictwo lądowe i wodne.
31 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura. Rysunek techniczny. Kreślenie.
32 Fotografia. Historia. Literatura. Lingwistyka.
33 Geografia. Mapy i atlasy.
34 Zagadnienia ogólne. Encyklopedie, słowniki.